Logo PTHer

Witamy w Bibliotece Cyfrowej Polskiego Towarzystwa Heraldycznego

Biblioteka jest tworzona wspólnie przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Towarzystwo Miłośników Historii.

Prezentowane publikacje mogły zostać tu zamieszczone dzięki finansowaniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektów o numerach 511, 518 i 715 (część) przyznanych w 2016 roku.

Publikacje zgodnie z sugestią J.E. Ministra Jarosława Gowina (zob. list) są publikowane na zasadach wolnego dostępu. Wszystkie publikacje zostały zaprezentowane w formie PDF do którego otwarcia potrzebny jest darmowy program Adobe Reader [link]. Publikacje zostały zaprezentowane bez zmian jeśli chodzi o ich kształt w wersji papierowej. Umożliwia to nie tylko ich studiowanie, ale także wykorzystanie w badaniach naukowych bez najmniejszych różnic w cytowaniu z publikacjami tradycyjnymi.

Mamy nadzieję, że udostępniając poniższe prace zwarte jak też serie oraz czasopisma przyczynimy się do jeszcze lepszego poznania wyników badań, a także poszerzenia kręgu osób, które będą mogły wykorzystać w swoich pracach poniższe książki i czasopisma.

Publikacje w wolnym dostępie, ale przede wszystkim łatwo dostępne, posiadające wewnętrzne wbudowane indeksy pozwalające w łatwy sposób na dotarcie do poszukiwanej wiedzy, a także opatrzone systemem odsyłaczy wewnętrznych (bookmark) przypominającymi spisy treści staną się ważnym narzędziem badaczy. Niemniej ważny obszar wykorzystania tych dzieł to chęć dotarcia do wiedzy miłośników wiedzy, prac humanistycznych.

Nasza biblioteka obecnie składa się z prac z zakresu historii, antropologii kulturowej, retoryki, pamiętnikarstwa, historii literatur etc.

Mamy nadzieję nasz projekt rozwijać tak aby wiedza zaklęta na kartach książki mogła dotrzeć za pośrednictwem internetu do jak najszerszych kręgów, aby docierała już nie pod strzechy, bo tych na szczęście już prawie nie ma (poza skansenami o których sporo na kartach prac etnologów), ale do monitorów wszystkich spragnionych wiedzy.

Pozostaje jeszcze mieć tylko nadzieję, że kolejne prace jakie umieścimy wraz z upływem lat najpierw będą miały postać analogową, czy też mże szerzej będą mogły powstać, na co jak zawsze potrzeba środków…

dr hab., prof. UO Sławomir Górzyński

Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,

Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Historii.

Seria „Antropologia Wiedzy” pod red. prof. Bożeny Płonki-Syroki

Seria Fasciculi Historici Novi

Miscellanea Historico-Archivistica Historico-Archivistica, publikowane wspólnie z Archiwum Głównym Akt Dawnych (www.agad.gov.pl), pod red. dr. Jacka Krochmala

Nauki Pomocnicze Historii seria nowa zapoczątkowana przed laty pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Rachuby i dr hab. Sławomira Górzyńskiego

Seria Pamiętniki z XVII-XX wieku

Przegląd Historyczny, pismo Towarzystwa Miłośników Historii, jedno z najstarszych pism poświęconych historii, obecnie wydawany jest 108 rocznik, prezentowane poniżej są roczniki 102-106. Pismo wydawane przy współudziale Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego seria nowa. Poniżej znajdują się wszystkie tomy wydane do roku 2015. Przed II wojną redaktorem był Władysław Semkowicz, a po odrodzeniu Towarzystwa i Rocznika najpierw Stefan Krzysztof Kuczyński, a obecnie Sławomir Górzyński

·        Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego tom 16 ISSN 1230-803X

·        Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego tom 17 ISSN 1230-803X

·        Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego tom 18 ISSN 1230-803X

·        Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego tom 19 ISSN 1230-803X

·        Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego tom 20 ISSN 1230-803X

·        Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego tom 22 ISSN 1230-803X

·         

Studia Ethnologica. Seria publikacji z zakresu szeroko rozumianych badań etnologicznych wydawana pod naukowymi auspicjami Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Sumariusz Metryki Koronnej. Seria ta zapoczątkowana w swojej obecnej odsłonie poprzedzona była działaniami już na początku XX wieku. Publikowane tomy są autorstwa prof. Krzysztofa Chłapowskiego. Obecnie dostępna jest cała Metryka Koronna w internecie, dzięki projektowi zrealizowanemu w Polskim Towarzystwie Heraldycznym.

Seria „Szlachta i ziemiaństwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej” zainicjowana została w ramach projektu badawczego którego kierownikiem był prof. dr hab. Krzysztof Mikulski. Do chwili obecnej ukazało się 25 tomów, z których 15 prezentowanych jest poniżej. Zespół redakcyjny serii tworzą: przewodniczący Krzysztof Mikulski oraz Dorota Michaluk, Andrzej Rachuba, Klemens Bruski i Sławomir Górzyński

Ziemianie polscy XX wieku jest serią zainicjowaną na początku lat 90. XX wieku przez osoby zainteresowane dziejami ziemiaństwa polskiego. Były one pierwotnie skupione wokół śp. Prof. Janiny Leskiewiczowej. Projekt kontynuowany jest przez prof. prof. Tadeusza Epszteina i Sławomira Górzyńskiego

Forum Artis Rethoricae jest jedynym drukowanym polskim pismem naukowym poświęconym dziejom retoryki, redaktorem naczelnym pisma jest prof. dr hab. Jakub Z. Lichański